تصاویر مربوط به اورژانس در جنگ تحمیلی


 تصویر تعدادی از شهدای فوریتهای پزشکی در جنگ تحمیلی

 

 

امداد موتوری درجنگ