طرح بسیج آموزش همگانی احیا یا بها برای آموزش عموم مردم در خصوص آشنایی با نحوه برخورد با بیمار دچار ایست قلبی تنفسی می باشد.


 

 

عکس معروف به بوسه زندگی سال 1967

یکی از کارگران که بر روی تیر برق دچار برق گرفتگی می شود با کمک همکارش که او را در همان حالت احیا می کند به زندگی دوباره بر می گردد.