تصاویری از فعالیت پرسنل فوریتهای پزشکی مازندران در خصوص پوشش سلامت سواحل مازندران